หลักสูตรของ HATCH ESL

หลักสูตรสำหรับเด็ก

✔ การออกเสียง

✔ คำศัพท์พื้นฐาน, การขยายความ และประโยคต่างๆ

✔ เรื่องราวสำหรับเด็ก

✔ เพลงสำหรับเด็ก

✔ เกมส์ภาษาอังกฤษ

✔ และอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตร ESL สำหรับวัยรุ่น

✔ 4 ทักษะหลัก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

✔ คำศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียง และการฝึกใช้ภาษา

✔ บทสนทนาในชีวิตประจำวัน

✔ บทสนทนาทั่วไป

✔ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต

✔ ภาษาอังกฤษจากนวนิยาย

✔ และอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

✔ การสนทนาภาษาอังกฤษ

✔ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

✔ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

✔ ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิต

✔ ทักษะการพูดเพื่อเตรียมสอบ IELTS

✔และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างและราคาของหนังสือหลักสูตรสำหรับเด็ก

จุดมุ่งเน้นของการเรียนภาษา

 • การฟัง

 • การออกเสียง

 • คำศัพท์

จุดมุ่งเน้นของการเรียนภาษา

 • การพูด

 • คำศัพท์

จุดมุ่งเน้นของการเรียนภาษา

 • ไวยากรณ์

 • การพูด

จุดมุ่งเน้นของการเรียนภาษา

 • ไวยากรณ์

 • คำศัพท์

จุดมุ่งเน้นของการเรียนภาษา

 • การอ่าน

 • การพูด

 • คำศัพท์

ตัวอย่างและราคาของหนังสือหลักสูตร ESL สำหรับวัยรุ่น

จุดมุ่งเน้นของการเรียนภาษา

 • ไวยากรณ์

Click to know more about Smart Choice

จุดมุ่งเน้นของการเรียนภาษา

 • การพูด

 • ไวยากรณ์

 • คำศัพท์

จุดมุ่งเน้นของการเรียนภาษา

 • การพูด

 • ไวยากรณ์

 • การอ่าน

จุดมุ่งเน้นของการเรียนภาษา

 • การพูด

 • ไวยากรณ์

 • การอ่าน

ตัวอย่างและราคาของหนังสือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

จุดมุ่งเน้นของการเรียนภาษา

 • การพูด

 • การฟัง

จุดมุ่งเน้นของการเรียนภาษา

 • การพูด

 • ไวยากรณ์

Click to know more about Cambridge Interchange

จุดมุ่งเน้นของการเรียนภาษา

 • การพูด

 • ไวยากรณ์

จุดมุ่งเน้นของการเรียนภาษา

 • การพูด

 • การอ่าน

จุดมุ่งเน้นของการเรียนภาษา

 • การพูด

 • ไวยากรณ์

 • คำศัพท์

หนังสือนวนิยาย

นวนิยายของ Oxford Dominoes

Holes (660L)

Stanley Yelnats is under a curse. A curse that began with his great-great-gandfather and has been followed by generations of Yelnats. Now Stanley has been unfairly sent to a boy's detention center, Camp Green Lake, where the boys build character by spending all day, every day, digging holes exactly five feet wide and five feet deep. There is no lake at Camp Green Lake. But there is an awful lot of holes. It does not take long for Stanley to realize that there is more going on at Camp Green Lake. The boys are dugging holes because the warden is looking for something. But what could be buried under a dried-up lake? (233 pages)

What happens when the five luckiest children in the entire world walk through the doors of Willy Wonka's famous, mysterious chocolate factory? What happens when, one by one, the children disobey Mr. Wonka's orders? In Dahl's most popular story, the nasty are punished and the good are deliciously, sumptuously rewarded. (176 pages)

At her birth, Ella of Frell was the unfortunate receiver of a foolish fairy's gift - the "gift" of obedience. Ella must obey any order given to her. Under no circumstances can she refuse anything she is asked to do, no matter how evil it may be. So, she decided to go on a search to break the curse. (232 pages)

Ten-year-old Annemarie Johansen and her best friend Ellen Rosen often think of life before the war. It's now 1943 and their life in Copenhagen is filled with school, food shortages, and the Nazi soldiers marching through town. When the Jews of Denmark are "relocated," Ellen moves in with the Johansens and pretends to be one of the family. Soon Annemarie is asked to go on a dangerous mission to save Ellen's life. (137 pages)

The Giver (760L)

Jonas's world is perfect. Everything is under control. There is no war or fear of pain. There are no choices. Every person is assigned a role in the community. When Jonas turns 12 he is singled out to receive special training from The Giver. The Giver alone holds the memories of the true pain and pleasure of life. Now, it is time for Jonas to receive the truth. There is no turning back. (180 Pages)

What if you could live forever?

Is eternal life a blessing or a curse? That is what young Winnie Foster must decide when she discovers a spring on her family’s property whose waters grant immortality. Members of the Tuck family, having drunk from the spring, tell Winnie of their experiences watching life go by and never growing older.

But then Winnie must decide whether or not to keep the Tucks’ secret―and whether or not to join them on their never-ending journey. (139 Pages)

Set in the small Southern town of Maycomb, Alabama, during the Depression, To Kill a Mockingbird follows three years in the life of 8-year-old Scout Finch, her brother, Jem, and their father, Atticus--three years interrupted by the arrest and eventual trial of a young black man accused of raping a white woman. Though her story explores big themes, Harper Lee chooses to tell it through the eyes of a child. The result is a tough and tender novel of race, class, justice, and the pain of growing up. (281 Pages)

The Pearl (1000L)

The story is a flawless parable about wealth and the evil it can bring. When Kino, an Indian pearl-diver, finds 'the Pearl of the world' he believes that his life will be magically transformed. He will marry Juana in the church and their little boy, Coyotito, will be able to attend school. Obsessed by his dreams, Kino is blind to the greed, fear and even violence in the pearl arouses in him and his neighbors. (96 Pages)

ติดต่อเรา

เวลาทำการ: จ.-ศ. 9.30 น. ถึง 21.30 น. (ตามเวลาของประเทศไทย)

Instagram: hatch.esl

Skype: Hatch ESL

Line: @hatchesl.th